Go back

Adecuació d’habitatges

Es tracta de transformar els habitatges de manera que el bloc esdevingui multifuncional, generant nous espais tant d’ús privat com d’ús col·lectiu. El projecte es planteja com un prototip per allotjar una alta densitat de població atenent a dos aspectes fonamentals: d’una banda, la necessària diversitat d’habitatges per respondre a la heterogeneïtat de la població, de manera que en un mateix edifici es puguin trobar diversos tipus tant de forma com de superfície alhora que també d’ús. D’altra banda, es planteja la possibilitat d’una certa vida comunitària en espais compartits que esdevinguin espais de relació.

Go to grid