Bases

CATEGORIES I PREMIS
Els Premis ei! contemplen els següents apartats:

1.1. Premi ei! al millor expedient acadèmic
S’atorgarà un únic premi a la millor trajectòria curricular (quatre anys de carrera) entre tots els alumnes graduats en l’any en curs.
El premiat obtindrà la inscripció gratuïta a un Màster, a escollir entre tota l’oferta educativa d’ELISAVA.

1.2. Premi ei! al millor Treball Fi de Grau (TFG)
Els guanyadors seran escollits pel jurat oficial partint de tots els treballs seleccionats pel Director Acadèmic, els Caps d’Estudis dels estudis de Disseny i Enginyeria i els respectius caps d’àrea de projecte de cada un dels estudis.Es designaran les següents categories de premis:
1. Millor Treball Fi de Grau en categoria de Comunicació Gràfica
2. Millor Treball Fi de Grau en la categoria de Disseny de l’Espai
3. Millor Treball Fi de Grau en la categoria de Disseny de Producte
4. Millor Treball Fi de Grau en la categoria de Desenvolupament de Producte
5. Millor Treball Fi de Grau en la categoria de Disseny d’Interacció
6. Millor Treball Fi de Grau en la categoria de Programa d’Estudis SimultanisCada premiat obtindrà la inscripció gratuïta a un Postgrau, a escollir entre tota l’oferta educativa d’ELISAVA.

1.3. Guardó ei! del Públic
Atorgat al projecte més votat a les xarxes socials.
*Advertència: La participació en aquest guardó suposa acceptar que es comparteixin imatges dels treballs nominats en les xarxes socials. S’entendrà que concediu el vostre permís perquè així sigui, a no ser que especifiqueu el contrari abans de la data límit d’entrega de materials.

PROCÉS DE SELECCIÓ
De tots els Treballs de Fi de Grau presentats durant cada curs es seleccionaran un màxim de 4 projectes per perfil formatiu i estudis.

La categoria de Disseny de Producte i Disseny d’Interacció engloba a estudiants de Grau en Disseny i de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. Per aquesta raó, es permetrà la presentació fins un total de 8 projectes, cinc màxim per cada estudi.

Els alumnes seleccionats seran notificats personalment per tal que preparin la presentació del seu projecte en el format convingut (veure l’apartat següent d’aquestes Bases).

De tots els projectes finalistes se seleccionarà un únic premi per categoria.

PRESENTACIÓ DE MATERIAL I TERMINIS DE LLIURAMENT
Els alumnes seleccionats hauran de lliurar el material especificat a continuació. Serà l’Escola qui s’encarregarà de reproduir el material rebut.

– Formulari adjunt degudament complimentat. Al formulari s’ha d’omplir la part de breu explicació i justificació del projecte (màxim 900 caràcters amb espais).

– De 3 a 10 imatges a alta resolució, a poder ser tant en format vertical com horitzontal (jpg a 300 ppp).

– Peces audiovisuals: en el cas que l’alumne ho cregui necessari per a complementar la comprensió i explicació del seu projecte.

Com nomenar els documents i arxius entregats
Els documents enviats s’hauran de nomenar de la següent forma:

Formulari
nom-del-projecte_form

Imatges
nom-del-projecte_01
nom-del-projecte_02…

Audiovisuals
nom-del-projecte_01
nom-del-projecte_02…

Formes de lliurament
Entrega de formulari, imatges i audiovisual (Formats digitals)
Per correu electrònic mitjançant la plataforma WeTransfer a activitats@elisava.net

Data límit d’entrega
Dilluns, 16 de juliol del 2018 a les 23h.
L’entrega posterior a aquesta data implicarà la desqualificació del projecte.

CRITERIS DE SELECCIÓ Y VALORACIÓ
El jurat dels Premis ei! valorarà els projectes presentats en la categoria de Treball Fi de Grau (TFG) d’acord amb l’adequació als criteris de conceptualització, innovació, funcionalitat, desenvolupament i metodologia, així com amb la viabilitat social, econòmica i mediambiental, i amb la Presentació Final.

En la categoria de Premi ei! a la millor trajectòria curricular es valorarà l’excel·lència de l’estudiant en el conjunt del seu recorregut, així com l’esforç i la trajectòria acadèmica mostrada. El guanyador serà l’estudiant amb millor expedient acadèmic: la millor nota mitjana de tota la promoció. En el cas de coincidència entre vàries candidatures, resultarà premiat qui hagi obtingut la millor qualificació en el Treball Fi de Grau.

JURAT
El jurat dels Premis ei! valorarà les propostes presentades i emetrà una acta argumentada per a designar els projectes guanyadors. El jurat pot declarar deserta alguna de les categories, si així ho estima oportú.

Anualment es convocarà un jurat integrat pel Director General d’ELISAVA i diversos professionals externs, reconeguts pel seu prestigi en les àrees del disseny valorades en aquest concurs.

LLIURAMENT DE PREMIS
Els Premis ei! es lliuraran durant l’Acte de Graduació, esdeveniment al qual estan convocats tots aquells alumnes Graduats i les seves famílies.
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
Els projectes seleccionats que participin als Premis ei! seran promocionats i difosos pel departament de Màrqueting i Comunicació d’ELISAVA.
Els projectes seran exposats en aquells espais corporatius o altres entitats que l’organització dels premis estimi oportuns.

ELISAVA preveu la difusió i comunicació dels projectes finalistes i els projectes premiats a través dels mitjans propis de l’Escola, així com a través dels mitjans de comunicació online i offline que estimi oportuns (webs, blogs, revistes i publicacions, newsletters, cartells, espais publicitaris, etc.).

La propietat intel·lectual dels projectes guardonats serà íntegra i exclusiva d’ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, no així l’autoria, que és de l’alumne i, quan correspongui, del tutor del projecte. Tots els projectes seran difosos amb l’esment de la seva autoria.
La participació als Premis ei! suposa l’acceptació d’aquestes bases.