Go back

Re-dar

RE-DAR experimenta amb els materials derivats dels residus que resten del procés de depuració d’aigua produït als EDAR (Estacions de Depurat d’Aigües Residuals), amb l’objectiu de crear un nou material ceràmic que es pugui utilitzar en l’àmbit domèstic.

L’aigua potable és un recurs limitat que s’utilitza diàriament a les ciutats de forma despreocupada. La distribució i depuració d’aquesta pot dur-se a terme gràcies al complex sistema de canonades i infraestructures que permeten eliminar les impureses i higienitzar-la per tornar a ser integrada a la naturalesa. D’aquesta manera, tots els components i substàncies que es llencen a l’aigua, acaben per acumular-se i recollir-se als EDAR en forma de residus. Amb la creació d’aquest material, es pretén visibilitzar els residus que genera l’aigua, per tal de promoure’n l’ús correcte i respectuós.

Go to grid